پرشین الکترونیکزبان برنامه نویسی c Archives | پرشین الکترونیک

برچسب: زبان برنامه نویسی c

توابع ارتباط سریال در آردوینو (۲)

تابع ()find عملکرد این تابع به گونه‌ای است که در آرگومان تابع یک رشته وارد می‌کنیم. سپس این تابع شروع به خواندن بافر سریال می‌کند و در صورتی که رشته مورد نظر پیدا شود مقدار true را برمی‌گرداند.